กรธ. ได้ข้อสรุปหมวดหน้าที่รัฐ ชี้ประชาชนสามารถฟ้องร้องได้หากรัฐไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 805    วันที่โพสต์: 28 ตุลาคม 2558 เวลา 16:54 น.
Facebook

28 ต.ค. 58. –  โฆษก กรธ. แถลงผลการประชุมระบุ ได้หมวดหน้าที่รัฐแล้ว ชี้ประชาชนสามารถฟ้องร้องได้หากรัฐไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ พร้อมเผยอนุกรรมการเตรียมลงพื้นที่พบประชาชนในเดือนพฤศจิกายนนี้

     นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. แถลงผลการประชุม กรธ. ในวันนี้ (28 ต.ค.) ว่า กรธ. ได้พิจารณาหมวดหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญ คือ รัฐต้องดำเนินให้ประชาชนชาวไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและได้รับการพัฒนา รวมถึงต้องคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรัฐต้องระวังผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนและต้องเยียวยาความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากการดำเนินการใดๆของรัฐมีผลกระทบต่อประชาชน ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วย

     นอกจากนี้ยังกำหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังและต้องมีมาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการด้วย ส่วนการพิจารณาในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลจะดำเนินการใดขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้ หากดำเนินการขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จะสามารถเป็นเหตุฟ้องร้องได้ แต่จะฟ้องร้องให้รัฐดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้

    นายอมร ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ทาง กรธ. มีอนุกรรมการที่รับผิดชอบ คาดว่าเดือนพฤศจิกายนจะสามารถลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ โดยจะลงพื้นที่ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ ส่วนกระบวนการจัดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ขณะนี้กำลังประสานงานติดต่อกับสถาบันของรัฐที่จัดทำโพล จำนวน 2-3 แห่ง ที่จะทำงานร่วมกับ กรธ.

 

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา