กรธ. เพิ่มอำนาจ กกต. แจกใบเหลืองได้ทั้งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง


จำนวนผู้ชม: 683    วันที่โพสต์: 30 ตุลาคม 2558 เวลา 16:11 น.
Facebook

30 ต.ค. 58. –  กรธ. มีมติเพิ่มอำนาจ กกต. แจกใบเหลืองได้ทั้งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง พร้อมเพิ่มจำนวน เป็น 7-9 คน เพื่อรองรับภาระหน้าที่ที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ ป.ป.ช. กำหนดให้มีอำนาจเฉพาะด้าน ชี้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

    นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เปิดเผยว่าที่ประชุม กรธ. ได้พิจารณาแนวทางการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเบื้องต้นกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ที่ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการสรรหา นอกจากนี้ยังมีมติให้เพิ่มจำนวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็น 7-9 คน จากเติมที่มีเพียงแค่ 5 คน เพื่อให้การทำหน้าที่ขอกรรมการมีอิสระมากขึ้น และเพื่อรองรับภาระหน้าที่ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต พร้อมกับเห็นควรเพิ่มเติมอำนาจให้ กกต. สามารถสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) ได้ทั้งก่อนและ หลังประกาศผลการเลือกตั้ง

   ในขณะที่บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรธ.เห็นควรให้ กรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจเฉพาะด้าน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เห็นควรให้ ปรับปรุงการทำงานของทั้ง 2 องค์กร ให้ทำหน้าอย่างบูรณการร่วมกัน แต่ ยังคงให้แยกหน่วยงานทั้ง 2 ออกจากกัน เช่นเดิม

   โฆษก กรธ. ยังกล่าวอีกว่า สำหรับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น กรธ. ได้กำหนดให้รัฐต้องปลูกฝังให้ประชาชนยึดอุดมการณ์ และผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ รัฐต้องส่งเสริมการศึกษา พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ประเทศก้าวทันนานาประเทศ

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา