สปท.พิจารณา 3 วาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ รองรับการทำหน้าที่


จำนวนผู้ชม: 655    วันที่โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:01 น.
Facebook

2 พ.ย. 58 -      สปท.พิจารณา 3 วาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... กำหนดตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภา 11 คณะ สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พร้อมตั้งวิปแม่น้ำ 5 สาย ประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในแนวทางเดียวกัน  

     การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ที่มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับฯ พิจารณาเสร็จแล้ว แบบ 3 วาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบังคับการประชุม สปท.ด้วยเสียง 164 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 170 คน     

     สำหรับข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... มีจำนวน 7 หมวดและบทเฉพาะกาล รวม 104 ข้อ โดยสาระสำคัญกำหนดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 11 คณะ ขึ้นมาทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีปฏิรูป  พร้อมกำหนดเวลาปฏิรูปและข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคม ส่วนการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนั้น ข้อบังคับการประชุมกำหนดตั้งเป็นคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งแต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิก 11-19 คน มาจากการแสดงความจำนงของสมาชิกที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ส่วนอำนาจหน้าที่การแต่งตั้งประธานจะเป็นของประธาน สปท. เป็นผู้แต่งตั้งนอกจากนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นมาอีก 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

     ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ยังกำหนดตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(วิปแม่น้ำ 5 สาย) ทำหน้าที่ประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี(ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หน่วยงาน องค์กร และประชาชน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในแนวทางเดียวกัน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา