สปท.เปิดอภิปราย วิธีปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้าน สมาชิก สปท. ชี้ ผลลัพธ์ต้อง นำไปสู่ การมี พลเมืองเข้มแข็ง


จำนวนผู้ชม: 652    วันที่โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:32 น.
Facebook

3 พ.ย. 58 –  สปท.เปิดอภิปราย วิธีการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยอดีตกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปช.  เสนอแนวทางที่มุ่งปฎิรูประบบการศึกษา   การคลังด้านการศึกษา   และระบบการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ด้าน สมาชิก สปท.  ชี้  ผลลัพธ์ปฏิรูปการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  ต้องนำไปสู่การมี  พลเมืองที่เข้มแข็ง

           การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557  โดยในวันนี้ มีอภิปราย 2 เรื่อง คือ ด้านการศึกษา และด้านสื่อสารมวลชน  ที่สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว   เพื่อให้ สปท. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

           ศ.ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ   ในฐานะอดีตโฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปช.    ชี้แจงต่อที่ประชุม สปท.   ว่าในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาของ สปช.   ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและดำเนินการแล้ว   โดยเสนอตั้งกลไก คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา) เพื่อทำหน้าที่เดินหน้าพัฒนาการศึกษาในระยะยาว ช่วง 15-20 ปี   พร้อมกระจายอำนาจสู่ฐานพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยตั้งคณะกรรมการศึกษาจังหวัด  และสมัชชาการศึกษาจังหวัด เพื่อดำเนินการ    ทั้งนี้  หลักในการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องขับเคลื่อน   คือ  ปฎิรูประบบการศึกษา   การคลังด้านการศึกษา   และระบบการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกระจายบทบาทการศึกษาทุกช่วงวัย เน้นการศึกษาที่ปรับใช้ได้ในชีวิตจริง   /   กระจายผู้จัด  รัฐต้องปรับบทบาท และกระจายจัดการศึกษาเป็นพื้นที่ให้ทั่วถึงทุกจังหวัด   พร้อมสร้างกลไกธรรมาภิบาลและภาวะรับผิดชอบ   ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรตามหลักอุปสงค์   และสร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน      ขณะเดียวกัน  จะใช้การศึกษาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง      อย่างไรก็ตาม   ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิรูป อาทิ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542    พ.ร.บ. ครูและบุคลกรทางการศึกษา    พ.ร.บ. อุดมศึกษา  เป็นต้น     โดย ศ.อมรวิชช์   ได้กล่าวในตอนท้าย หวังว่า สปท.จะประสานกับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติต่อไป 

           ขณะที่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตกรรมาธิการฯ  ได้เสนอถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยระบุ ถึงกลไกสำคัญคือ การสร้างให้คนเป็นคนดีและมีวินัยก่อน   จากนั้นต้องมีระบบตรวจสอบซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน  พร้อมระบุ  การปฏิรูปการศึกษาไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เพียงหน่วยงานเดียว  แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี        

           ด้าน สมาชิก สปท. ได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าว  โดยแนะให้  พิจารณาพลลัพธ์การปฏิรูปการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  ที่ต้องนำไปสู่การมี พลเมืองที่เข้มแข็ง  โดยจะต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยต้องมีผู้รับผิดชอบหากการพัฒนาการศึกษาไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือโรดแมป   

            จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้เปิดการอภิปรายต่อ ในเรื่อง วิธีปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน ในช่วงบ่ายต่อไป

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา