สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเปิดอภิปรายด้านสื่อ หวังต่อยอดเดินหน้าปฏิรูปให้สำเร็จ ขณะที่ อดีต สปช. แนะ ตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อ


จำนวนผู้ชม: 561    วันที่โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:03 น.
Facebook

3 พ.ย. 58 –   สปท.เปิดอภิปรายด้านสื่อ หวังต่อยอดเดินหน้าปฏิรูปให้สำเร็จ    ด้านอดีตกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สปช.  แจง 3 กรอบปฎิรูปเพื่อสร้างระบบการสื่อสารเพื่อประชาชน   พร้อมแนะ แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการปฏิรูป  และตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่มีความเป็นอิสระ เข้ามาเป็นองค์กรกลางในการกำกับดูแลสื่อ     

            นายจุมพล รอดคำดี  อดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  พร้อมคณะกรรมาธิการฯ   ชี้แจงวาระการปฏิรูปสื่อ ที่ สปช. ได้นำเสนอต่อรัฐบาลแล้ว  ต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการอภิปราย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม   โดยระบุว่า  การปฏิรูปด้านสื่อ คือ 1 ใน 11 ด้าน  ที่ สปช.ได้วางกรอบปฏิรูปภายใต้พันธกิจ 11 ประการ  ว่าจะปฏิรูปสื่ออย่างไรให้มีเสรีภาพภายใต้กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบ   และปราศจากการถูกแทรกแซง  รวมถึงต้องเปิดให้ประชาชนรับรู้เข้าถึงเท่าทันสื่อและมีส่วนร่วมในการสื่อสารที่สร้างสรรค์    ขณะเดียวกันต้องมีสื่อทางเลือก  สื่อชุมชน  เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้สื่อ  ทำให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม   และควรเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับสื่อด้วย     ทั้งนี้   กรรมาธิการฯ  ได้ออกแบบการปฏิรูป เป็น 3 ข้อหลักเพื่อสร้างระบบการสื่อสารเพื่อประชาชน  คือ  เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ    การแทรกแซงสื่อ   และการกำกับดูแลสื่อโดยให้สื่อดูแลกันเองซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกด้านกฎหมาย ด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐาน   รวมถึงให้องค์กรของภาครัฐ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม   พร้อมเสนอ ยกร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....เพื่อนำไปสู่ตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่มีความเป็นอิสระ เข้ามาเป็นองค์กรกลางในการกำกับดูแลสื่อ     และแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. เพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปและการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานของ กสทช.    โดยให้ กสทช.  ไปให้อยู่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

            ด้าน สมาชิก สปท. อภิปรายในประเด็นปฏิรูปดังกล่าว  โดยสมาชิกส่วนหนึ่ง ได้มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ใช้สื่อในทางที่กระทบกับความมั่นคงของชาติ 

 

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา