โฆษก กรธ. ระบุ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินต่อประชาชน


จำนวนผู้ชม: 556    วันที่โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:02 น.
Facebook

3 พ.ย. 58 - โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ระบุ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินต่อประชาชน พร้อมกำหนดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น หวังลดภาระประชาชน

          นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตราของหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ได้กำหนดแนวทางให้รัฐพึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะอย่างอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินต่อประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ และพึงจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวก รวมถึงกำหนดให้รัฐมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาต่อในประเด็นเกี่ยวกับการที่รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

 

อรรถวิทย์ พูลพาณิชย์/ ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา/ เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา