กรธ. ไม่บัญญัติ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 817    วันที่โพสต์: 11 มกราคม 2559 เวลา 11:10 น.
Facebook

11 ม.ค. 59.-     การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่ ที่อำเภอชะอำ  เริ่มพิจารณาตั้งมาตรา 1 ส่วนใหญ่คงหลักการเดิม พร้อมยืนยันไม่บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ชี้เป็นเรื่องอันตราย และในมาตรา 65 ได้บัญญัติสิ่งที่จะคุ้มครองทุกศาสนาไว้อยู่แล้ว

     บรรยากาศล่าสุดของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่ ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาทีละมาตรา เพื่อปรับแก้ถ้อยคำและเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์  ตั้งแต่ในหมวด 1 บททั่วไป เริ่มที่มาตรา 1 ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา  แต่ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีการถกเถียงปรับแก้เนื้อหา ในส่วนของมาตรา 4 ที่ยังค้างการพิจารณามาก่อนหน้านี้  มีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน โดยที่ประชุมได้มีการถกเถียง แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเห็นตรงกันให้ใช้รูปแบบที่ 4 คือ มาตรา 4 ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญของทุกประเทศจะให้ความสำคัญกับคนของชาติเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดการคุ้มครองอื่นๆ จะพิจารณาอีกครั้งในมาตรา 26 -28 ส่วนเรื่องพระพุทธศาสนาที่มีผู้เสนอมาขอให้บัญญัติเป็นศาสนาประจำชาตินั้น ไม่สามารถบัญญัติได้ เพราะกรรมการมองว่าเป็นเรื่องที่อันตราย และในมาตรา 65 ได้บัญญัติสิ่งที่จะคุ้มครองทุกศาสนาไว้อยู่แล้ว

     จากนั้นเป็นการพิจาณาหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ซึ่งในหมวดนี้ไม่มีการแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2551 กลไกต่างๆ เป็นไปตามเดิม ยกเว้นเรื่ององคมนตรี ที่มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนมาตรา 7 เดิมในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่เป็นปัญหาการตีความมายาวนาน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าจะนำถ้อยคำในมาตรา 7 ไปสอดแทรกในบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแทนที่เป็นผู้วินิจฉัย และมีแนวทางปรับเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ ไม่ใช้คำว่าประเพณีการปกครอง เนื่องจากเป็นถ้อยคำที่มีปัญหาในอดีต แต่ กรธ.จะพยายามบัญญัติช่องทางแก้ปัญหาต่างๆ ไว้รอบด้านเพื่อให้การตีความทุกเรื่องมีช่องทางที่ชัดเจน ขณะที่มาตรา 24 และ 25 มีการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากขึ้น ในเรื่องขององคมนตรี กรรมการได้มีการถกเถียงในมาตรา 12 องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงความฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใด โดยกรรมการเห็นชอบให้ตัด ตุลาการศาลปกครอง ออก เนื่องจากปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่าพนักงานในสังกัดศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เพิ่มเติมในส่วนของมาตรา 24 วรรค 1 ในกรณีที่ต้องดำเนินการในรัฐสภาหรือโดยรัฐสภาตามมาตรา ถ้าสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งเพื่อความชัดเจน

 

คริส เศวะตุล  ข่าว

นภาทิพย์ นูโพนทอง เรียบรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา