กมธ.ด้านสาธารณสุข สนช.และ สปท. พร้อมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ แสดงจุดยืนเห็นด้วย ให้คงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยึดความยั่งยืนและคุณภาพควบคู่


จำนวนผู้ชม: 334    วันที่โพสต์: 11 มกราคม 2559 เวลา 15:16 น.
Facebook

11 ม.ค. 59 -    คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข สนช. และ สปท. พร้อมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ แสดงจุดยืน เห็นด้วยกับแนวทาง รมต.สาธารณสุข คงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยึดความยั่งยืนและคุณภาพควบคู่

     นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาพร้อมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด ร่วมแถลงจุดยืนแสดงความเห็นด้วยกับแนวทางของ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลที่เห็นว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติต้องคงอยู่ ภายใต้แนวคิดปฏิรูปบัตรทอง พร้อมเห็นว่าต้องมีการดำเนินการให้ระบบดังกล่าวมีทั้งความยั่งยืนและคุณภาพ ด้วยการให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ประชาชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประชาชนไทยต้องไม่ล้มละลายจากความเจ็บป่วย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา