สปท.จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 52 องค์กร สร้างเครือข่ายเพิ่มเติมให้การปฏิรูปประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว


จำนวนผู้ชม: 594    วันที่โพสต์: 7 มิถุนายน 2559 เวลา 15:08 น.
Facebook

7 มิ.ย. 59 – สปท. จัดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 กับ 52 องค์กร มุ่งสร้างเครือข่ายให้การปฏิรูปประเทศมีความครอบคลุม เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

          ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ 52 องค์กรเครือข่ายการปฏิรูปประเทศ อาทิ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สหภาพครูแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย  โดย ร้อยเอก ทินพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง สปท. และเครือข่ายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีความครอบคลุม สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายหลังลงนามครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้เข้าร่วมและเสนอแนะต่อ สปท.อย่างเต็มที่ ทำให้ สปท.ได้รับข้อมูลสำคัญประกอบการดำเนินงาน

          ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า การยกระดับความรู้จะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยพลังความร่วมมือของคนไทย และองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งหมดในการตระหนักรู้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารจะต้องสร้างความเข้าใจกันที่ตรงกัน และเข้าถึงทุกคนได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ สปท. ได้มีการเปิดเว็บไซต์ www.reformvoice.comเสียงปฏิรูปประเทศ เพื่อสื่อสารเชื่อมโยงกับประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

          สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระหว่าง สปท. กับองค์กรเครือข่ายนั้น เพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกันผลักดันการปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ ร่วมเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศสู่สมาชิกองค์กรและสาธารณชน ร่วมจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาสถาบันการปฏิรูป(Reform Academy) ร่วมดำเนินการพัฒนาผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยและร่วมขยายองค์กรเครือข่ายร่วมปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศต้องมีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ สปท. มีเครือข่ายจำนวน 72 องค์กร และจะมีการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา