สนช.มีมติ รับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 514    วันที่โพสต์: 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
Facebook

6 ต.ค. 59 - ที่ประชุม สนช. มีมติ 187 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ขณะรองนายกรัฐมนตรี เชื่อ การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ครั้งนี้ จะทำให้การพิจารณาคดีที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช.เบาบางลง

            ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน เห็นด้วย 187 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน

           โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างดังกล่าวเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอยู่ในกำหนดที่จะต้องยกร่างใหม่หรือปรับปรุงทั้งฉบับ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยู่แล้ว แต่ด้วยการจัดทำจะต้องใช้เวลา จึงเห็นว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาคดีที่ค้างอยู่ใน ปปช. จำนวน13,000 เรื่องเบาบางลง โดยการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการเพื่อ 1.แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "พนักงานไต่สวน" และเพิ่มบทนิยามคำว่า "หัวหน้าพนักงานไต่สวน" 2.กำหนดคุณสมบัติของพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ 3.กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวบพยานหลักฐานได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 4.กำหนดให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแลและแก้ไขคุณสมบัติของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ในสาขากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมขึ้น

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ได้เสนอให้มีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่พนักงานไต่สวนที่มีบทบาทในการออกหนังสือและแสวงหาข้อเท็จจริงในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยให้แต่งจากบุคคลที่เป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในสายงานกระบวนการยุติธรรม มีพื้นความรู้ขั้นต่ำตามที่กำหนด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำคดี และ ผ่านการอบรมตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งจะทำให้มีจำนวนพนักงานไต่สวนเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 1,000 คน จากปัจจุบันมีเพียง 185 คน โดยบุคคลเหล่านี้จะทำงานภายใต้การกำกับควบคุมของหัวหน้าพนักงานไต่สวนและเลือกให้ไปทำคดีที่เหมาะสม ทั้งนี้หากมีการแก้ไขตามที่ได้กล่าวมา รัฐบาล และ ป.ป.ช. เชื่อว่า จะทำให้คดีที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช. จำนวน 13,000 เรื่องเบาบางลง

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา