สนช.ผ่านวาระ 3 ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ ใช้เป็นกฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 175    วันที่โพสต์: 15 ธันวาคม 2559 เวลา 12:53 น.
Facebook

15 ธ.ค. 59 - ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนน 191 เสียง ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 191 เสียง 

               การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีมติผ่านวาระ 3 ประกาศให้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 191 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้เห็นด้วยในข้อเสนอเพิ่มเติมของสมาชิกที่ว่า ควรให้กรมสรรพกรไปศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังกฎหมายบังคับใช้ เพื่อเสนอเข้ามายัง สนช.ได้พิจารณาปรับแก้ไขอีกครั้ง หากพบปัญหาในการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม

               สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจาก หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสำหรับบุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสำหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์