สนช.มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 205    วันที่โพสต์: 23 ธันวาคม 2559 เวลา 11:25 น.
Facebook

23 ธ.ค. 59 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 179 เสียง ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย

             การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

             ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการที่ว่า จากการพิจารณาอัตราโทษในกฎหมายตามบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ปรากฏหว่า อัตราโทษตามกฎหมายบางฉบับได้กำหนดไว้เป็นเวลานานแล้วและไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น อัตราโทษตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 ที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี แต่กำหนดโทษปรับเพียงไม่เกินสองพันบาท ซึ่งทำให้อัตราโทษปรับไม่ได้สัดส่วนกับอัตราโทษจำคุกที่กฎหมายทั่วไปกำหนด โดยถืออัตราโทษจำคุกหนึ่งปี ต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท ดังนั้น สมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ซึ่งรักษาการตามกฎมายจะได้พิจารณาทบทวนและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

         

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์