มติ สนช. เห็นชอบในวาระ3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่า 1 ล้าน จำนวนผู้ชม: 925    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2560 เวลา 19:10 น.
Facebook
15 มิ.ย. 60 - มติ สนช. เห็นชอบวาระ3  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่า 1 ล้าน  ขณะให้สมาชิกพรรคสาขาโหวตเลือกตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงในการพิจารณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว มี 142 มาตรา   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระ3 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

 สำหรับประเด็นที่ถูกอภิปรายอย่างกว้างขวางคือทุนประเดิมพรรค และ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยที่ประชุม สนช. มีมติให้การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และให้ผู้จัดตั้งพรรคทุกคน ต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิม ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน คนละ 50,000  บาท และจะต้องชำระเงินทุนประเดิมผ่านธนาคาร หากพรรคการเมืองใดไม่ชำระทุนประเดิมจัดตั้งพรรคการเมือง จะไม่มีสิทธิส่งผู้สมัคร ส.ส.   ขณะที่ใช้ระบบไพรมารี่คือการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อคัดตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกพรรคและสาขาพรรคมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคในการสรรหาผู้สมัครส.ส. กล่าวคือ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครเลือกตั้งจากตัวแทนที่ได้รับการโหวตเลือกจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  ส่วนผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพิจารณาจัดลำดับบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยหัวหน้าพรรคอยู่ในบัญชีลำดับที่ 1   นอกจากนี้ยังห้ามกรรมการบริหารพรรคยินยอมให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เข้าควบคุม ครอบงำ ชี้นำการดำเนินกิจการของพรรค หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมีความผิดต้องรับโทษทั้งปรับและจำคุก

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา