สนช. เห็นชอบร่างกฎหมายลูก กกต. อีกครั้ง ย้ำ เซ็ตซีโร่เพื่อปรับโครงสร้างให้สอดคล้อง รธน. 60


สนช. เห็นชอบร่างกฎหมายลูก กกต. อีกครั้ง ย้ำ เซ็ตซีโร่เพื่อปรับโครงสร้างให้สอดคล้อง รธน. 60


จำนวนผู้ชม: 318    วันที่โพสต์: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:29 น.
Facebook

13 ก.ค. 60 –  สนช.  มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกครั้ง ตามร่างที่ กมธ.วิสามัญร่วม 3 ฝ่ายเสนอ  ย้ำ  เซ็ตซีโร่ กกต.  ไม่ใช่การออกกฎหมายย้อนหลัง  ไม่ขัดหลักนิติธรรม  แต่ทำเพื่อปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับที่มาและองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญ 2560    

              ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  มีมติแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ...  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย 194   ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง 7 เสียง    ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก สนช. 250 คน   จึงถือว่า ที่ประชุม สนช. ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย)  เสนอ    หลังจากนี้จะส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี ดำเนินการตาม มาตรา 81 รัฐธรรมนูญ 2560 ต่อไป

              สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ...  ได้ผ่านวาระ 3 จาก สนช. ไปแล้ว  แต่เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ได้ส่งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว มายัง สนช.  จำนวน 6 ประเด็น  ได้แก่  1.การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติหรือไม่ 2.การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติหรือไม่ 3.หน้าที่และอำนาจของ กกต. แต่ละคนตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2560 หรือไม่ 4.อำนาจในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่  5.การบัญญัติให้ กกต. มอบอำนาจการสอบสวนได้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ6.การให้ประธาน กกต. และกรรมการ กกต. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ (เซ็ตซีโร่ กกต.)    ซึ่งการเสนอข้อโต้แย้งทั้งหมดนี้ นำมาสู่การตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย (สนช. กกต. และ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)  ตามมาตรา 267  ขึ้น เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง   ที่สุดท้ายแล้วกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นว่าบทบัญญัติในร่างกฎหมายนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ  จึงไม่ได้แก้ไขตามข้อโต้แย้งที่ กกต. เสนอมาแต่อย่างใด    การประชุมในวันนี้ (13 ก.ค.60)  จึงเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ...  อีกครั้ง 

                นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนความเห็น  กล่าวว่า การสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในครั้งนี้ ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการเสนอความเห็นเพื่อให้ สนช  ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พร้อมระบุว่า ขอทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี แม้จะรู้ผลล่วงหน้าแล้วก็ตามว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร  แต่ทั้งนี้ ก็ขอให้ สนช. ทบทวนให้ดีอีกครั้งว่าร่างกฎหมายนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเห็นชอบหรือไม่

                ด้าน กรรมาธิการเสียงข้างมาก ยืนยันว่า ได้นำหลักกฎหมายมาประกอบการพิจารณา โดยปราศจากอคติทั้งปวง พร้อมย้ำว่า  การเซ็ตซีโร่ กกต.  เป็นการปรับโครงสร้าง  เพื่อให้ตรงกับที่มา องค์ประกอบ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560  ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับ  จะมีการกำหนดบทเฉพาะกาลไว้   ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล  ดังนั้น  การเซ็ตซีโร่ กกต.  จึงไม่ขัดหลักนิติธรรม  ไม่ใช่การออกกฎหมายย้อนหลัง  เพราะการดำรงตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสิทธิ และการให้พ้นจากตำแหน่งไม่ใช่การลงโทษเพราะมีการให้บำเหน็จ  แต่เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามผลของกฎหมาย

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์