คณะกรรมการสรรหา คตง. ได้ชื่อ คตง. ชุดใหม่ ทั้ง 7 คนแล้ว เตรียมเสนอ สนช. ให้ความเห็นชอบต่อไป


คณะกรรมการสรรหา คตง. ได้ชื่อ คตง. ชุดใหม่ ทั้ง 7 คนแล้ว เตรียมเสนอ สนช. ให้ความเห็นชอบต่อไป


จำนวนผู้ชม: 129    วันที่โพสต์: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

 13 ก.ค. 60 - คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ครบ 7 คนแล้ว เตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบต่อไป

               คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการประชุมครั้งที่ 3เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยที่ประชุมลงมติเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 7คน  ได้แก่   ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1คน คือ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์  /  ด้านกฎหมาย จำนวน 2 คน คือ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ และศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป  / ด้านบัญชี จำนวน1คน คือ นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์   /ด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 1คน คือ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ  /ด้านการเงินการคลัง คือ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม / และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1คน คือ นายสรรเสริญ พลเจียก

                ทั้งนี้  ผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาที่มีอยู่   ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์