สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กสม. อีกครั้ง 14 ก.ย. นี้ เห็นด้วย -ไม่เห็นด้วย กับร่างที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เสนอ


จำนวนผู้ชม: 126    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 17:54 น.
Facebook

12 ก.ย. 60- วิป สนช. เผย ที่ประชุม สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กสม.อีกครั้ง 14 ก.ย. นี้ ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับร่างที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เสนอ  หลังยอมแก้ไขประเด็นเดียวเกี่ยวกับกรรมการสรรหา 

      นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ พร้อมด้วยนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมว่า การประชุมใหญ่ สนช.ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พิจารณาเสร็จแล้ว โดยตามรายงานมติของคณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน 1 ประเด็นจากทั้งหมด 6 ประเด็น โดยเห็นด้วยในมาตรา 11 วรรคห้า เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากครบกำหนดเวลาแล้วยังได้กรรมการสรรหายังไม่ครบ ให้กรรมการที่มีอยู่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และเพิ่มเติมให้กรรมการสรรหาที่เหลือต้องกำหนดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย ส่วนอีก 5 ประเด็นโต้แย้ง มติคณะกรรมาธิการฯ ให้คงไว้ตามมติที่ประชุม สนช. ซึ่งก็รวมถึงประเด็นการเซตซีโร่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วย

      นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณารับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน 3คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการคมนาคม เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อการออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุนส่วนในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน งดการประชุม เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการอย่างเต็มที่

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์