กมธ.สังคมฯ สนช.จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการตลอดการทำงาน 3 ปี


จำนวนผู้ชม: 157    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 11:40 น.
Facebook

13 ก.ย. 60 –   ประธาน สนช.เปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ กมธ.สังคมฯ สนช. ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา 2 เสนอผลงานตลอดการทำงาน 3 ปี ผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับ

          ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน กมธ. ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา 2 โดยนิทรรศการดังกล่าวได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กมธ.ตลอดการทำงาน 3 ปี ซึ่งได้มีผลงานการทำงานในหลายด้าน อาทิ การพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 18 เรื่อง,การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกว่า 11 เรื่อง โดยได้ช่วยแก้ไขปัญหาและผลักดันไปสู่การออกกฎหมายสำคัญ คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการขอทาน,พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

          สำหรับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู้อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพของ ชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์