สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 197    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 14:50 น.
Facebook

13 ก.ย. 60 -    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย มุ่งรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะที่จำเป็น สอดคล้องแนวทางปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

     สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการสัมมนา หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายดิสทัต โหตระกิต เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมระบุถึงหลักเกณฑ์ว่าการจะปฏิรูปกฎหมาย ต้องมีการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมาย และทำให้กฎหมายใหม่มีความสอดคล้องกับกฎหมายเดิม อีกทั้งมีกฎหมายในอดีตที่ใช้โทษทางอาญาเกินความจำเป็น จึงต้องร่วมกันพิจารณาว่ากฎหมายแบบใดควรคงโทษทางอาญาไว้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะ เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาให้เกิดหลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

     ขณะที่ ศ.พิเศษ คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกากล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายต้องทำไปพร้อมกับการปฏิรูป โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเข้าใจว่าการกำหนดโทษแต่ละประเภทเหมาะสมกับกฎหมายใด จำเป็นต้องมีเกณฑ์ในการกำหนดโทษว่าเป็นทางปกครองหรือทางอาญา และต้องมีคณะกรรมการควบคุมดูแลสำรวจว่ากฎหมายอาญาใดใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ดี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง

     ด้าน รศ.ปกป้อง ศรีสนิท อนุกรรมการดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีโทษทางอาญาเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรงและจำเป็นเท่านั้น แต่ความจริงแล้วยังมีกฎหมายจำนวนมากที่กำหนดโทษทางอาญาแม้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง จึงเป็นการสร้างภาระอย่างมากแก่ภาครัฐ ดังนั้น จึงเตรียมเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)(ครม.) ให้มีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก่อนเสนอฐานความผิดอาญาใหม่ต่อไปว่า สมควรเปลี่ยนความผิดทางอาญาเป็นมาตรการทางปกครองแทน อาทิ การกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจำคุก หรือกรณีอื่นที่โทษอาญาสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนความผิดอื่นที่ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือคดีความผิดทางเศรษฐกิจอื่น ให้ใช้โทษทางปกครองแทน และเปลี่ยนประเภทความผิดจำเป็นจะต้องมีกฎหมายกลางฉบับหนึ่งบังคับใช้ และผู้ที่ต้องคดี ต้องได้รับสิทธิความยุติธรรมจากมาตรการทางปกครองด้วย 

     สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีในการและเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญา ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

 

สุภาพรรณ สดแสงสุก / ข่าวท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์