คณะกรรมการสรรหาฯ มติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ได้ครบ 5 คน แล้ว ด้านที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา อยู่ระหว่างรอการสรรหาเพิ่มให้ครบโควต้า 2 คน


จำนวนผู้ชม: 317    วันที่โพสต์: 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15:38 น.
Facebook

5 ธ.ค. 60 – คณะกรรมการสรรหาฯ  มติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง  ได้  5 คน แล้ว  ด้านที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แล้ว 1 คน อยู่ระหว่างรอการสรรหาเพิ่มให้ครบสองคน  โดยต้องทำการสรรหาให้ทันใน 12 ธ.ค. 60   ก่อนส่งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ ภายใน  45 วัน 

            คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 15 คน มาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยหลังจากรับฟังการสัมภาษณ์และแสดงความเห็นของผู้สมัครทั้ง 15 คนแล้ว  คณะกรรมการสรรหาได้ลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง   จำนวน 5 คน ได้แก่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  / ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ / นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ / รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ /และ นายประชา เตรัตน์   โดยผู้ได้รับเลือกทั้ง 5 คนดังกล่าว ได้รับคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการสรรหาฯ  ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560   

            สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. นั้น  คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดยชอบ  จำนวน 5 คน   และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก  จำนวน 2 คน  โดยต้องทำการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือ ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 60  ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กำหนด ก่อนส่งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน

             อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีมติเลือก นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา  โดยยังเหลืออีก 1 คน  ซึ่งอยู่ระหว่างรอการสรรหา เพื่อให้ครบ2คน 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา