สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ ไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 239    วันที่โพสต์: 8 ธันวาคม 2560 เวลา 12:03 น.
Facebook

8 ธ.ค. 60 - สนช.มีมติ 173 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบล กมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา

          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบล กมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 173 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง กำหนดเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน

          โดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 1178 ในท้องที่ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร แต่เนื่องจากโรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายและที่ราชพัสดุแปลงเดิมมีสภาพคับแคบไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทำความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงนี้กับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง โฉนดที่ดินเลขที่ 24571 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 40 ตารางวาและที่ดินของนางสวาท ดอนกระสินธุ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 24572 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน รวมสองแปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกันและเมื่อรวมกับที่ดินที่ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อให้อีกจำนวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 80 ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันจึงมีเนื้อที่รวมประมาณ 6 ไร่ การแลกเปลี่ยนที่ดินทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นและมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน ซึ่งปัจจุบัน นางบุญมี และนางสวาท ได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว สมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี และนางสวาท แต่โดยที่มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ พร้อมยืนยันว่า หลักเกณฑ์สำคัญในการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุคือ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการอย่างแท้จริงและต้องผ่านความเห็นของสภา

          ด้านสมาชิก สนช. ระบุว่า ร่างดังกล่าวเป็นการสะท้อนปรัชญาการเสียสละของภาคประชาชนที่ได้ร่วมซื้อและบริจาคที่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ในที่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และถือเป็นกฎหมายที่ดี แต่ขณะเดียวกันขอฝากข้อสังเกตว่า ควรออกหลักเกณฑ์ กติกาที่คำนึกถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อป้องกันบุคคลที่จะมาใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นช่องทางหาประโยชน์ในวันข้างหน้า และหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกการพิจารณาจะต้องยึดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเพื่อออกเป็นพระราชบัญญัติ

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา