สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด


จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:37 น.
Facebook

21 ธ.ค. 60 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติตั้งคณะคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด พร้อมกำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน 60 วัน

           การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองสนช. คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน 17 คน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง พร้อมนัดประชุมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

          สำหรับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีทั้งสิ้นจำนวน 14 คน ประกอบด้วย 1.นางสายสุดา เศรษฐบุตร 2.นายวุฒิ มีช่วย 3.นายฤทัย หงส์สิริ 4.นางสุกัญญา นาชัยเวียง 5.นายกิตดนัย ธรมธัช 6.นายอำพน เจริญชีวินทร์ 7.นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข 8.นายประสาน บางประสิทธิ์ 9.นายโสภณ บุญกูล 10.นายจักริน วงศ์กุลฤดี 11.นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ 12.นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ 13.นายจิรศักดิ์ จิรวดี  และ 14.นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา