ประธาน กรธ. เชื่อ สมาชิก สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เกิดผลดีกับทุกฝ่าย


จำนวนผู้ชม: 289    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น.
Facebook

16 ม.ค.61 – ประธาน กรธ. เชื่อ กรณีสมาชิก สนช. เตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีให้กรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระขัด รธน.หรือไม่ จะทำให้ได้ข้อยุติและเกิดผลดีกับทุกฝ่าย  

      นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเข้าชื่อเสนอผ่านประธาน สนช. เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหญ่ สนช. เห็นชอบไปแล้ว โดยให้งดเว้นการใช้ลักษณะต้องห้ามในบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ส่วนตัวมองว่า แนวทางข้างต้นจะทำให้ได้ข้อยุติและเกิดผลดีกับทุกฝ่าย เพราะหากปล่อยให้ร่างกฎหมายผ่านไปจนมีผลใช้บังคับ ในอนาคตอาจมีผู้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากศาลวินิจฉัยแล้วว่าถูกต้องก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าวินิจฉัยแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดปัญหาย้อนกลับและเกิดความเสียหายตามมาได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรธ.ไม่ได้เสนอให้ สนช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแต่จัดทำหนังสือแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าวว่าอาจมีปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กรธ.เองไม่สามารถเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ เพราะไม่มีอำนาจดำเนินการ และผู้ที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น คือ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงแจ้งให้ สนช.รับทราบพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนเหตุผลที่ กรธ. ไม่ได้เสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เนื่องจากปัญหานี้ เป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้ได้ข้อยุติ

      ต่อข้อถามว่าการที่ สมาชิก สนช.เตรียมเข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะซ้ำซ้อนกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้ยกเว้นคุณสมบัติผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ นายมีชัย ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้ยกเว้นเฉพาะคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ไม่ได้วินิจฉัยให้ยกเว้นลักษณะต้องห้าม ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยจะทำให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน และส่วนตัวเชื่อว่า ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยไปในทิศทางใด ก็จะมีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ

      ส่วนการพิจารณากฎหมายลูกที่เหลืออีก 2 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ สนช. จะใช้วิธีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแทนการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ต้องพิจารณาแล้วแต่กรณี เพราะบางเรื่องอาจเป็นเรื่องต้องหารือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็สามารถตั้งกรรมาธิการ 3 ฝ่ายได้ แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย

 

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา