สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ


จำนวนผู้ชม: 689    วันที่โพสต์: 18 มกราคม 2561 เวลา 15:24 น.
Facebook

18 ม.ค. 61 -    มติ สนช. ให้มีการประกาศใช้ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นกฎหมาย มุ่งให้เกิดการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด สอดคล้องรัฐธรรมนูญ 

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง สนช.มีมติรับหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอไว้ในวาระแรก เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่พิจารณาศึกษาและเสนอกลับมายัง สนช. ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งท้ายที่สุด สนช. มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียง 158 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 167 คน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลัง เป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ กำหนดวินัยการคลังด้านรายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ เงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ

     นอกจากนี้ ที่ประชุม สนช. เห็นควรนำข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอไปยังรัฐบาลประกอบการดำเนินงาน อาทิ ควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการดำเนินการตามกฎหมายให้ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่นี้มีวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่สำหรับการกำหนดวินัยการเงินการคลัง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งขอให้มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาล จำนวนเงินที่กู้ ในเอกสารประกอบการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา