กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพพร้อมส่งร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้


จำนวนผู้ชม: 349    วันที่โพสต์: 19 มกราคม 2561 เวลา 16:39 น.
Facebook

19ม.ค.67-กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ให้เลือกภายในกลุ่มแทน ยุบกลุ่มอาชีพเหลือ 15กลุ่ม พร้อมกำหนดกลไกป้องกันฮั้ว มั่นใจส่งร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้

      พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แถลงผลการพิจารณาประเด็นที่มาของ ส.ว. ว่า ตามมาตรา 11 ของร่างกฎหมายดังกล่าวที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมาได้กำหนดให้ผู้สมัคร ส.ว.ต้องมาจาก 20 กลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ ที่ประชุมกมธ.ได้หารือในประเด็นการแบ่งกลุ่มอาชีพ ได้ข้อสรุปเห็นควรให้ปรับลดเหลือ 15 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มการศึกษา กลุ่มการสาธารณสุข กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพชาติพันธ์กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรี การแสดง และบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณะประโยชน์ และกลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กมธ.เสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กรธ. 4 คน ได้ขอสงวนคำแปรญัตติในประเด็นการยุบรวมกลุ่มอาชีพและจะมีการชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่ สนช. นอกจากนี้ ที่ประชุม กมธ. ได้พิจารณายกเลิกการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ  โดยให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพทุกระดับ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ แทน ซึ่ง กมธ.เสียงข้างน้อยที่มาจาก กรธ.ได้ขอให้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันการฮั้วหรือสมยอมการเลือกตั้งไว้ในบทบัญญัติตามมาตรา 40 , 41 และ 42 โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน และในกลุ่มใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า มีการสมยอมกันในการเลือกอันทำให้การเลือกนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ ดำเนินการให้ผู้สมัครที่เหลืออยู่ในกลุ่มนั้น เลือกกันเองใหม่ โดยผู้สมัครที่ไม่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกและได้รับเลือก ทั้งนี้ กมธ.จะมีการประชุมเพื่อทบทวนเนื้อหาร่างกฎหมายครั้งสุดท้าย วันที่ 23 ม.ค.นี้ และส่งให้ที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา