สนช.นัดประชุม 15 ก.พ.นี้ เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.-และการได้มาซึ่ง ส.ว.


จำนวนผู้ชม: 202    วันที่โพสต์: 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:06 น.
Facebook

13 ก.พ. 61 - สนช. นัดประชุม 15 ก.พ.นี้ เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.-และการได้มาซึ่ง ส.ว.หลัง กรธ. – กกต.ส่งข้อโต้แย้ง

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และงดประชุมในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมีวาระสำคัญพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ…และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งความเห็นแย้งมายัง สนช. รวมทั้งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญ 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ....และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ" ที่ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

นายแพทย์เจตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สนช.ได้มีมติเสนอ 5 รายชื่อ สนช.ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในสัดส่วน สนช. ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง, นายมหรรณพ เดชวิทักษ์, นายชาญวิทย์ วสยางกูร, นายสมชาย แสวงการ และตน ส่วนรายชื่อ สนช. ที่จะร่วมหารือในกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกอบด้วย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์, พล.อ.อู้ด เบื้องบน , พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ, นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ ขณะที่สัดส่วนที่มาจาก กกต.นั้น ทางกกต.ยังไม่ส่งรายชื่อ แต่คาดว่าจะเป็นนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ทั้งนี้ การที่นายสมชาย เป็น กมธ. 2 คณะ เนื่องจากเป็นผู้เสนอเกี่ยวกับการวิธีการเลือกส.ว.จากเลือกไขว้ให้เป็นเลือกตรง และที่มาจาก 20 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม รวมทั้งการแบ่งประเภทส.ว. นอกจากนี้นายสมชายยังมาจากสัดส่วนคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญด้วย สำหรับการพิจารณาของทั้ง 2 คณะจะต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และหลังจากนั้นจะนำบรรจุเป็นระเบียบวาระและพิจารณาในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งหาก สนช. มีมติไม่รับด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ถือว่าร่างกฎหมายลูกนั้นตกไป หาก สนช. มีมติไม่รับด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 2 ใน 3 ถือว่าร่างกฎหมายลูกดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของ สนช.

ณัฐ พึ่งกิจ/ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา