สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561 บัดนี้ถึง 16 ก.พ.นี้


จำนวนผู้ชม: 215    วันที่โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:44 น.
Facebook

14 ก.พ. 61 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.พ. 2561

           สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการเข้าอบรมกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -23 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี  

          ทั้งนี้กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระบวนการทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตย โดยน้อมสำนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางประชารัฐ และเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศและการเป็นเครือข่ายของสถาบันนิติบัญญัติได้อย่างเท่าเทียม โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.parliament.go.th/dyouth/  หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-2442515-16 โทรสาร 02-2442517

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา