สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท


จำนวนผู้ชม: 425    วันที่โพสต์: 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17:49 น.
Facebook

7 มิ.ย. 61 –  ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ขณะ ครม. ขอบคุณ สนช. ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ยืนยันใช้จ่ายคุ้มค่าเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชน

          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ด้วยมติ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง จากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน โดยไม่มีผู้ไม่ออกเสียง และกำหนดตั้งกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว จำนวน 50 คน กรอบเวลาทำงาน 90 วัน พร้อมเปิดให้ สนช.แปรญัติใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภากำหนดวันแปรญัตติ   สำหรับมติดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสอดคล้องกับสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันทั้งภายในและนอกประเทศ สำหรับวงเงินงบประมาณที่เสนอในปี 62 ลดลงจากปี 61 จำนวน 5 หมื่นล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2.26 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุนกว่า 6.6 แสนล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้กว่า 7.82 หมื่นล้านบาท แบ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐเพื่อรองรับในยามเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็น ทั้งนี้ กำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  พิจารณาตามลำดับความสำคัญของภารกิจ ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ชะลอปรับลดในส่วนที่ไม่คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใสคุ้มค่า และคำนึงถึง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ

          ขณะที่ สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อการจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้าน อาทิ นายสมพร เทพสิทธา เห็นด้วยกับการให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาคน  พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสในหลวง ร.9 ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี เพื่อพัฒนาเป็นบ้านเมืองที่ดี ด้วยการศึกษาและศาสนา ซึ่งหมายถึงการสร้างและพัฒนาจิตใจคนพร้อมแนะให้บูรณาการการศึกษา และศาสนา เป็นศาสนศึกษาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในสังคม  ส่วน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เห็นว่าการตั้งงบในแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ตั้งไว้จำนวน 8.51 ร้อยล้านบาทนั้นยังน้อยเกินไป ต่อสภาพการปัจจุบัน รวมถึงงบในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ได้คุณภาพและเท่าเทียมทั่วถึง จำนวน 3.12 พันล้านบาท ที่น้อยเกินไป อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 62 มีอัตราลดลงจากปี 61 มากเกินไป เมื่อเทียบกับอัตราการลดลงของวงเงินงบประมาณรวมปี 62 และ 61 ซึ่งลดลงที่ร้อยละ 1.6 ขณะที่ พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ แนะให้การกระจายงบประมาณในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มจังหวัด มีความครอบคลุมทั่วถึง คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญงบประมาณด้านการศึกษา และตั้งข้อสังเกตต่อปัญหาที่เกิดจากระบบ TCAS

          ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการอภิปรายจากสมาชิก สนช.แล้ว รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง กล่าวชี้แจงถึงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละส่วนที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนขอบคุณ สนช. ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลและให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมยืนยันบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะที่ นายกฯ ย้ำ คงการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างภาระผูกพันโดยไม่จำเป็นให้ประเทศ

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา