สนช.สิงห์ศึก ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือฯ


สนช.สิงห์ศึก ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือฯ


จำนวนผู้ชม: 420    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13:45 น.
Facebook

8 มิ.ย. 61 - สนช.สิงห์ศึก ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือฯ หลังก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิต และทำลายสภาพแวดล้อมในชุมชน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยัน กสทช.ไม่ได้ละเลยกับการแก้ปัญหา พร้อมระบุ จากการศึกษาปัจจุบันยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่า การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานฯ ไม่ได้มีความแรงจนก่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

         พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ – ส่ง หลังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการติดตั้ง ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิต และทำลายสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงขอถามไปยังรัฐบาลว่าก่อนการติดตั้งดังกล่าว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนของชุมชนให้ได้รับทราบข้อดี – ข้อเสียอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ชี้แจงให้ข้อมูลต่อประชาชน และได้มีการตรากฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับการปฏิบัติ ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้างหรือไม่ รวมทั้งจากการที่ประชาชนได้มีการร้องเรียนต่อ กสทช.และแจ้งปัญหาให้ทราบ แต่พบว่าไม่มีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง หากแต่ละเลยให้ประชาชนไปใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเอง รัฐได้ดำเนินการเพื่อให้สิทธิของประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะแก้ไขและหาทางออกให้ประชาชนได้อย่างไร ตลอดจนรัฐบาลได้สำรวจความต้องการของประชาชนหรือไม่ หากประชาชนไม่ต้องการเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งในชุมชนแบบที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน

        ด้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี โดยชี้แจงว่า ก่อนการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือต้องขออนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิทยุคมนาคม ปี 2498 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี 2522 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อติดตั้งสถานีฐานโทรศัพท์มือถือในแต่ละสถานี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน กสทช.ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้การขยายโครงข่ายฯ ระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน และ อปท.ทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  พร้อมออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหลายฉบับตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม อาทิ ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม ที่กำหนดขีดจำกัดและวิธีการวัดสำหรับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ และ กำหนดแนวทางทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมในการลดผลกระทบและอันตราย สำหรับข้อร้องเรียนจากประชาชนนั้น ยืนยันว่า กสทช.ไม่ได้ละเลยกับการแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากผู้ประกอบการดำเนินการไม่ถูกต้องและไม่มีการแก้ไข จะเพิกถอนใบอนุญาต หากดำเนินการถูกต้องแล้วต้องสร้างทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มเติม รวมถึงบางกรณี กสทช.จะลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในการแก้ปัญหาควบคู่ไปด้วย

         ทั้งนี้ กสทช.มีหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของประชาชน โดยเฉพาะโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายเพิ่มเติมรองรับความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และจากการศึกษายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่า การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานฯ ไม่ได้มีความแรงจนก่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ อย่างไรก็ตามหากเกิดข้อพิพาท ประชาชนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องมายัง กสทช. ได้ นอกจากนี้ปัจจุบัน กสทช ได้ส่งเสริมติดตั้งสถานีฐานฯ ที่มีขนาดเล็ก และการใช้เสาโครงสร้างเหล็กที่รองรับการติดตั้งสายอากาศร่วมกัน เพื่อลดจำนวนเสา อันเป็นการลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของชุมชน และลดความกังวลกับประชาชนระยะยาว ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ยินดีร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน โดยจะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้ความสมดุลระหว่างการปฏิบัติของ กสทช.ผู้ประกอบการ และความต้องการของประชาชน

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์