กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จอร์แดน เตรียมความพร้อมเดินทางเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศ


จำนวนผู้ชม: 193    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14:01 น.
Facebook

8มิ.ย.61- กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จอร์แดน เตรียมความพร้อมเดินทางเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้

      พลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางช้าง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จอร์แดน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จอร์แดนโดยมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการเตรียมการเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยในการประชุมประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวว่า  ไทยและจอร์แดน มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาอย่างยาวนาน เป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม มีความใกล้ชิดของราชวงศ์กับประชาชน อีกทั้งเมื่อปี 2559 จอร์แดน ได้นำเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปใช้แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอีกด้วย ส่วนการเตรียมการเดินทางเยือนจอร์แดนในครั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพฯ มีประเด็นสนใจที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับจอร์แดนอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจอร์แดนจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าและอาหารจากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในจอร์แดนเพิ่มมากขึ้น

      ทั้งนี้ ไทยและจอร์แดนต่างเป็นภาคีความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในหลายด้าน ส่วนด้านการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจอร์แดนเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลจอร์แดนกำลังพิจารณาจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทยขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

ลักขณา  เทียกทอง  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา