รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่


จำนวนผู้ชม: 55    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15 น.
Facebook

9 มิ.ย.61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561 (ภาคเหนือ)  ณ จังหวัดเชียงใหม่

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญฯ" โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน

   โดยนายสุรชัย กล่าวว่า กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญในโรงเรียนและชุมชนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการเติมเต็มความรู้ด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้นำเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย กับเครือข่ายพลเมืองซึ่งเป็นระดับผู้นำชุมชน มาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะทำให้เครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภา มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอชื่นชม ยุวชนประชาธิปไตย ภาคเหนือ และผู้นำเครือข่ายพลเมืองทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และนำไปขยายผลสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง จึงขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ กฎ และกติกา ที่กำหนดขึ้น และรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับต่อบุคคลในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ และยั่งยืนต่อไป

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์ สผ.ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์