เลขาธิการ สผ.รับการยื่นรายชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ จากตัวแทนข้าราชการและข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ


จำนวนผู้ชม: 6281    วันที่โพสต์: 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:51 น.
Facebook

27 มิ.ย. 61 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอขอแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสนอขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ 3 ฉบับ จากตัวแทนข้าราชการและข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ ระบุ เนื้อหาของร่างลิดรอนสิทธิ์ของข้าราชการ เรื่องการคำนวณเงินบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

            นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก พันตรี วชิพร ยี่ทอง ตัวแทนข้าราชการและข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ ยื่นรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอขอแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเนื้อหาของร่างกฎหมาย 3 ฉบับของรัฐบาล มีการลิดรอนสิทธิ์ของข้าราชการ เรื่องการคำนวณเงินบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ถูกปรับสูตรคำนวณใหม่ จากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย 50 แต่ผลที่ได้ต้องไม่เกินเพดาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายด้วย ส่งผลให้ข้าราชการมีรายได้หลังเกษียณลดลง จึงสงสัยว่า การเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้หารด้วย 50 มีที่มาอย่างไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้แก้ไขวิธีการคำนวณเงินบำนาญ กบข. ให้กลับมาใช้ตามเดิม คือ เงินเดือนสุดท้ายไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยคูณด้วยเวลาราชการไม่เกิน 30 ปี หารด้วย 30 ซึ่งเป็นไปตามสากล และเสนอให้ยกเลิกโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      (early retirement) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลไม่ต้องแบกรับภาระด้วย

            เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวหลังรับหนังสือว่า จะนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา