คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน


จำนวนผู้ชม: 313    วันที่โพสต์: 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29 น.
Facebook

27 มิ.ย. 61 - คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือกนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อ สนช.พิจารณา

           คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง นายชนินทร์ บัวประเสริฐ บุคคลซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้ง และนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล บุคคลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และนางสาวจิตรา พรหมชุติมา เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

          ภายหลังคณะกรรมการสรรหาฯ รับฟังการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้สมัครทั้ง 3 คน ได้ลงมติเลือก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (2) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึง 2ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งจะได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา