รองประธาน สนช.คนที่สอง รับหนังสือจากสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ ขอให้ยับยั้งการงดรับซื้อใบยาแห้งของโรงงานยาสูบ


จำนวนผู้ชม: 307    วันที่โพสต์: 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:20 น.
Facebook

28 มิ.ย.61 - รองประธาน สนช.คนที่สอง รับหนังสือจากสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ ขอให้ยับยั้งการงดรับซื้อใบยาแห้งของการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้านตัวแทนสมาคมฯ ชี้ควรลดการรับซื้อแบบขั้นบันได หลังส่งผลกระทบกับรายได้ของเกษตรกร ระบุการขึ้นภาษีสรรพสามิตยังไม่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ลดลง

      นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง รับหนังสือจาก นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ เพื่อขอให้ยับยั้งการงดรับซื้อใบยาแห้งตามหนังสือของการยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสูบ) ลงวันที่ 13 มิ.ย.61 ระบุว่า ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทำให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ของยาสูบลดลงกว่า ร้อยละ 40 ปริมาณใบยาคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้ใบยาอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นต้องรับซื้อใบยาอีก 3 ปี จึงมีแนวคิดที่จะยกเลิกการรับซื้อใบยาในประเทศ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย งดการรับซื้อใบยาสูบในฤดู 2561/2562 และอาจงดรับซื้อใบยาสูบในฤดูต่อไป

      นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ทั้งในพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ และผู้ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด โดยพื้นที่ดังกล่าวผลิตใบยาสูบทั้งสายพันธุ์เวอร์จีเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช มีชาวไร่ 31,377 ราย และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกใบยาสูบ อาทิ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร และร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากการงดรับซื้อใบยา ของการยาสูบแห่งประเทศไทยจำนวนมาก ส่วนตัวเห็นว่า ควรลดการรับซื้อแบบขั้นบันได เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรได้ทำโควตาการผลิตใบยาสูบกับโรงงานยาสูบ มีรายได้ที่มั่นคงมานานกว่า 80 ปี บางรายลงทุนซื้ออุปกรณ์และโรงเรือน เกิดภาระหนี้สิน ขณะที่ แนวทางการหาอาชีพรองรับหากเกษตรกรต้องยกเลิกปลูกยาสูบนั้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการปลูกข้าวหรือข้าวโพดเป็นรายได้เสริม ก็ยังไม่สามารถทดแทนรายได้จากการปลูกยาสูบได้ ทั้งนี้ ผลจากการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต ทำให้ตลาดบุหรี่โดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 13 โดยผู้สูบส่วนหนึ่งหันไปสูบบุหรี่ผิดกฎหมาย ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ หากกรมสรรพสามิตแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนไม่ได้ แม้ว่าจะขึ้นภาษีสรรพสามิตก็อาจไม่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ลดลง

      ด้าน นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเกี่ยวข้องกับสังคมหลายภาคส่วน ดังนั้น ตนขอมอบหมายให้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. และพลเอกดนัย  มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา