รองประธาน สนช.คนที่สอง รับหนังสือจากเครือข่ายภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ ขอให้ทบทวนโครงการพัฒนาที่โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี ของกรมธนารักษ์ ชี้อาจขัดกับกฎหมายหลายฉบับ


จำนวนผู้ชม: 343    วันที่โพสต์: 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 น.
Facebook

28 มิ.ย.61 – รองประธาน สนช.คนที่สอง รับหนังสือจาก เครือข่ายภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ ขอให้ทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี ของกรมธนารักษ์ ชี้อาจขัดกับกฎหมายโบราณสถาน และกฎหมายผังเมือง วอนเปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่

      นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง รับหนังสือจาก นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ และคณะกลุ่มชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลบูรณะและพัฒนาพื้นที่เขตโบราณสถานเมืองเก่าสมัยรัชกาลที่ 3 และพื้นที่โรงงานกระดาษกาญจนบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์” เนื่องจาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี โดยมอบหมายให้ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิม ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันในปี 2556 ในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์ มูลค่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมและร้านค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นเขตโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีกำแพงเมืองเก่า อายุ 187 ปี สร้างขึ้นในปี 2374 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นกำแพงเมืองทั้ง 4 ด้าน แต่เมื่อมีการสร้างโรงงานกระดาษในปี 2479 ทำให้กำแพงเมืองบางด้านถูกรื้อทิ้งไป อีกทั้ง โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุฯ ของกรมธนารักษ์ จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กฎหมายผังเมือง และกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ที่ห้ามสร้างโรมแรมที่พักภายในหรือใกล้เคียงเขตโบราณสถานโดยเด็ดขาด รวมถึงขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2530 ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจการโรงงานกระดาษเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนยุติโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุฯ ของกรมธนารักษ์ และขอให้ฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยมีพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่ รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันในรูปแบบของการสานพลัง 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคธรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

      ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ตนจะมอบหมายให้ คณะกรรมาธิการการเมือง และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ โดยจะมีการเชิญตัวแทนจากกรมธนารักษ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ และจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา