รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับหนังสือจาก นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร้องขอความเป็นธรรมกรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย


จำนวนผู้ชม: 261    วันที่โพสต์: 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:08 น.
Facebook

28 มิ.ย. 61 -   รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับหนังสื่อจากนายกเทศมนตรี ต.พิมาย เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย พร้อมขอให้ สนช. แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

          นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 รับหนังสื่อจาก     นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรี ต.พิมาย เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย พร้อมระบุว่า กรมศิลปากรได้แจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาล ต.พิมาย ทราบการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ  2,658 ไร่ ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และหากไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว ให้ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลปกครองภายใน 30 วัน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีกรมศิลปากร ระงับการกำหนดที่ดินให้เป็นโบราณสถานได้ ภายหลังรับทราบข้อมูลประชาชนได้สอบถามไปยังเทศบาล ต.พิมาย และร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับประกาศดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ทำหนังสือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา ว่า กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ กระทบต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และกังวลถึงการถูกลิดรอนสิทธิ์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวล รวมถึงสร้างความสับสนให้กับประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ และกลับต้องถูกร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นผู้บุกรุกโบราณสถาน จากความเดือดร้อนจึงต้องการให้กรมศิลปากรพิจารณาระงับการประกาศดังกล่าว กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทำข้อกำหนดกรอบทิศทางการดูแลเมืองและแนวทางอนุรักษ์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสถาปัตยกรรม โดยต้องระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ นักวิชาการและประชาชนในพื้นที่ การจัดควบคุมการก่อสร้างอาคารและการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง ขอให้ใช้หลักการรูปแบบและข้อกำหนดของประกาศผังเมืองรวมชุมชนพิมาย และขอให้กรมศิลปากรถอนการแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้าน ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้เรียกร้องได้ขอให้ สนช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน

          ด้านรองประธาน สนช. กล่าวว่าจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช. พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นก่อน แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะลงไปตรวจพื้นที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา