รองประธาน สนช. คนที่ 1 ชี้ หากไม่อยากให้กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ไม่ควรแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง


จำนวนผู้ชม: 351    วันที่โพสต์: 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:46 น.
Facebook

28 มิ.ย. 61 - รองประธาน สนช. คนที่ 1 ชี้ หากไม่อยากให้กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ก็ไม่ควรแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมระบุ หากยกเว้นการทำไพรมารีโหวต ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจกระทบกฎหมายอื่นค่อนข้างมาก

         นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัครโดยการทำไพรมารีโหวต และจากการหารือร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เห็นตรงกันเรื่องการมีส่วนร่วม แต่มีความกังวลเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรกที่ระยะเวลาในการเตรียมตัวอาจไม่เพียงพอ จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมกาการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาลจะต้องหาทางออกให้กับพรรคการเมือง เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงควรคิดในประเด็นนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในเรื่องการทำไพรมารีโหวต เพราะกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในสี่ของกฎหมายที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นนับหนึ่งของกรอบเวลาการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ดังนั้นหากไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงื่อนเวลาในการเลือกตั้ง ก็ไม่ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

        รองประธาน สนช. คนที่ 1 กล่าวด้วยว่าถ้าจะมีการยกเว้นไม่ปฏิบัติก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่อยากให้คำนึงถึงประเด็นที่ทำไม่ทันเกิดขึ้นก่อนที่จะไปยกเว้นไม่ปฏิบัติตามไพรมารีโหวต เพราะไม่เช่นนั้นจะนำไปสู่ประเด็นข้อกฎหมายค่อนข้างมาก เพราะ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้มีบทเฉพาะกาลเรื่องการยกเว้นไม่ทำไพรมารีโหวตเอาไว้ ส่วนตัวจึงเห็นว่าควรดูเรื่องเงื่อนเวลาแทนการยกเว้นข้อกฎหมาย ส่วนที่มีข้อเสนอว่าหากทำไพรมารีโหวตในระดับจังหวัดไม่ทัน ขอให้ปรับมาทำในระดับภาคนั้น ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้ทำไพรมารีโหวตในระดับเขตเลือกตั้ง ไม่ได้ให้ทำในระดับภาค

         รองประธาน สนช. คนที่ 1 กล่าวถึงร่างแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ว่า สนช. ยังไม่ได้รับร่างดังกล่าว ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากประชาชน เสร็จแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจะนำส่งให้รัฐบาลเพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วจึงส่งมาให้ สนช.พิจารณา ซึ่งในส่วนของ สนช.ก็จะนำความเห็นของภาคส่วนต่างๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย

 

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา