สนช.มีมติ 193 เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศฯ ไว้พิจารณา


จำนวนผู้ชม: 825    วันที่โพสต์: 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:21 น.
Facebook

5 ก.ค. 61 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน 193 เสียง ด้านสมาชิก สนช.แนะ เขียนกฎหมายควรมองอย่างรอบด้านและครอบคลุมถึงอนาคต

           การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเห็นด้วย 193 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน

          นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้ามาเพื่อดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้ามาดำเนินการดังกล่าว องค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ จะเป็นต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน หรือสิทธิประโยชน์ระหว่างที่เข้ามาดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อกำหนดกรอบการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประทศภาครัฐ และการให้สิทธิประโยชน์สำหรับการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์การระหว่างประเทศและผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ

          ด้านสมาชิก สนช.เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมเสนอแนะข้อมูลความเห็นในด้านต่างๆ อาทิ การเขียนกฎหมายจะต้องมองอย่างรอบด้านและครอบคลุมถึงอนาคต ควรเพิ่มบทลงโทษที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกถือปฏิบัติ หากเกิดกรณีมีผู้ละเมิดเอกสิทธิ์ พร้อมมองว่า การให้เอกสิทธิ์ควรครอบคลุมเฉพาะคู่สมรสและบุตรเท่านั้น

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา