สนช. เห็นชอบให้ ครม.รับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ฉบับแก้ไข ไปพิจารณา กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แก้ปัญหา สุนัข-แมว จรจัด


จำนวนผู้ชม: 957    วันที่โพสต์: 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:28 น.
Facebook

6 ก.ค. 61 –  ที่ประชุม สนช. เห็นชอบให้ ครม.รับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ฉบับแก้ไข  ไปพิจารณาให้เสร็จใน30วัน  ก่อนส่งให้ สนช. พิจารณาในวาระรับหลักการ   ด้าน สมาชิก สนช. ชี้สาระสำคัญในร่างกฎหมาย เน้นขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แก้ปัญหา สุนัข-แมว จรจัด   ให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อบัญญัติและเจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน  เพิ่มบทลงโทษหากฝ่าฝืน

               ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ที่เสนอโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  สมาชิก สนช.  และคณะสมาชิก สนช.   โดยได้ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีขอรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไปพิจารณาศึกษาภายในกำหนด 30 วัน  ก่อนส่งให้ สนช. พิจารณาในวาระรับหลักการ ต่อไป

                นายวัลลภ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ว่า  กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพ พ.ศ. 2557  ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการสำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ และไม่มีบทกำหนดโทษ  จึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ที่ดียิ่งขึ้น   ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จะมีการเพิ่มบทบัญญัติ เพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะสุนัข และแมว  ที่พบว่า มีสุนัขและแมวจรจัดและถูกทอดทิ้งมากถึง 1,300,000 ตัว  ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มภาระของรัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน   ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายฉบับนี้ จะกำหนดให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์  โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน  พร้อมทั้งกำหนดโทษสำหรับเจ้าของสัตว์ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น   

                ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ  หนึ่งในสมาชิก สนช. ที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมาย ได้ยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายฉบับแก้ไข พร้อมเสนอให้รัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประกาศข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อย่างทั่วถึงด้วย

                ด้าน นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี  ขอรับร่างกฎหมายไปพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จใน 30 วัน  ก่อนที่จะส่งให้ สนช. ดำเนินการพิจารณาลงมติวาระรับหลักการ   พร้อมระบุว่า ทางกระทรวงฯ ให้ความสำคัญและพร้อมดำเนินการตามที่ สมาชิก สนช. ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่ประกาศกำหนด  และยืนยันว่า จะดำเนินการให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา