กมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณ ปี 62 เผย คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 มั่นใจเป็นไปตามกรอบเวลา


จำนวนผู้ชม: 442    วันที่โพสต์: 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:07 น.
Facebook

6 ก.ค.61 – กมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณ ปี 62 เผยคืบหน้าไปแล้ว 10 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 50 มั่นใจเป็นไปตามกรอบเวลา ระบุวงเงินผ่านการพิจารณาไปแล้ว 1 ล้านล้านบาท ปรับลดงบประมาณไปแล้ว 5,699 ล้านบาท ย้ำ ยึดหลักความคุ้มค่า ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน

      พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณา ว่า ภาพรวมการพิจารณาคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 เป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาเสร็จแล้ว 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนการพิจารณาแผนงานบูรณาการนั้น กมธ.ได้พิจารณาไปแล้ว 7 แผนงาน จากทั้งหมด 24 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับวงเงินที่ผ่านการพิจารณาไปแล้ว 1.057 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.26 ของวงเงินทั้งหมด 3 ล้านล้านบาท ขณะที่การปรับลดงบประมาณนั้นข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.61 กมธ.พิจารณาปรับลดไปแล้ว 5,699 ล้านบาท

      พลเอก ชาตอุดม กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณางบประมาณ ว่า กมธ.ให้ความสำคัญเรื่องความคุ้มค่า ความประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน และการกระจายงบไปทุกพื้นที่ ส่วนเหตุผลที่ปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากพบว่าบางโครงการมีความซ้ำซ้อน หรือไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม กมธ.ไม่ได้ตั้งเป้าการปรับลดงบประมาณ ส่วนเงินงบประมาณที่ปรับลดลงมา กมธ.จะนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน แต่หากหน่วยงานต่างๆ ไม่เสนอโครงการเข้ามาก็จะนำไปจัดสรรเป็นงบกลางที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในการบริหารราชการต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

อรุณี  ตันศักดิ์ดา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา