สนช.นัดประชุม 12 – 13 ก.ค.นี้ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.


จำนวนผู้ชม: 204    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:43 น.
Facebook

11 ก.ค. 61 - สนช. นัดประชุม 12 – 13 ก.ค.นี้ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ

        นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม นี้ โดยมีวาระสำคัญพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนจากคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน โดยจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ รวมถึงพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 7 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....,ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....,ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....,ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....

        ขณะวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 จะพิจารณากระทู้ถามทั่วไป เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิก สนช. เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรีและพิจารณาเรื่องด่วน ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์