คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาการบูรณาการการทำงานของภาครัฐกับภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


จำนวนผู้ชม: 90    วันที่โพสต์: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:43 น.
Facebook

12 ก.ค.61 - คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาการบูรณาการการทำงานของภาครัฐกับภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หวังกระจายความเจริญ สู่ภูมิภาค จังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

      พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาการบูรณาการการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับภาคเอกชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเชิญนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด เข้าร่วมประชุม

      นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมืองฯ กล่าวว่า จากปัญหาการกระจายงบประมาณในประเทศ เป็นแบบการรวมศูนย์ในกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ทำให้ต่างจังหวัดมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับงบประมาณในการนำมาใช้พัฒนาความเจริญจังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่ม KKTT จึงเห็นว่าหากต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยตัวจังหวัดมีการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดด จะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากด้านอื่น ในการพัฒนาจังหวัดของตนเองและนี่คือที่มาทำให้เกิดแนวทางในการระดมทุนของคนในจังหวัด ขึ้นมาเพื่อใช้ ในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง โดยยึดหลักประโยชน์ของจังหวัดตนเป็นที่ตั้งขณะเดียวกันกลุ่ม KKTT มองว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน คือ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป้าหมายสำคัญจะต้องเปลี่ยนกับดักความคิดของประชาชน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งการปรับโครงสร้างของเมืองและรองรับการพัฒนาที่กำลังจะเติบโตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประชาชนจะต้องหันมาใช้บริการของขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (เฟส: 1) ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสาย เหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน โดยนายสุรเดช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างรากฐาน Smart City นั้น ประชาชนต้องไม่เป็นหนี้สาธารณะ โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และใช้การบริโภคภายในประเทศ พร้อมตั้งเป้าการพัฒนา ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของคน ทำประชารัฐแบบเข้มข้น รวมถึงการทำขนส่งมวลชนระบบรางที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อให้ทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

      ด้านกรรมาธิการส่วนใหญ่ได้ชื่นชมในแนวความคิดของ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัด และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมมีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการในอนาคต อาทิ พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ กรรมาธิการ เห็นด้วยกับแนวคิดที่มุ่งเน้นภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาล ที่มีแนวทางบริหารรูปแบบประชารัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของต่างประเทศ ต้องดูให้เหมาะสมกับบริบทของไทยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการวิพากษ์ในภายหลังว่ารูปแบบที่นำมาใช้ ไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

      ขณะที่นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เสนอให้เชื่อมโยงแผนการพัฒนาขอนแก่น Smart City เข้ากับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เนื่องจากจะสามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวมของงบประมาณที่จังหวัดจะได้รับด้วย เช่นเดียวกับนางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เสนอให้มีการถ่ายทอดแนวความคิดไปสู่จังหวัดอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ กลุ่มKKTTควรหาแนวทางสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กลุ่มคนรุ่นหลังไว้สืบสานงานต่อจากรุ่นแรกด้วยและควรประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของผังเมือง โดยเชื่อว่าจะช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

      ขณะที่นายสีมา  สีมานันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการชื่นชมที่กลุ่ม KKTTไม่ได้มองขอนแก่นเป็นเพียงแค่จังหวัด แต่มองเป็นเหมือนประเทศๆ หนึ่ง ที่ต้องขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเติบโต เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัดขอนแก่น

      ด้านพลเอก สุชาติ  หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการ เสนอให้กลุ่ม KKTTจัดทำแนวทางในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดเจน ว่าต้องการให้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากรายละเอียดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านของฝ่ายบริหาร

      อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมาธิการ เห็นว่า การพัฒนาเมืองไปสู่ความเจริญ เป็นเรื่องที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ขอให้จังหวัดเหลือพื้นที่บางส่วนไว้สำหรับกลุ่มคนที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม และมีความเป็นชนบท เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษ ก่อนที่จะก้าวมาสู่ความเจริญ

 

สุดารัตน์ สร้างถิ่น ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา