ประธาน สนช. ยืนยันผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ชุดใหม่ 5 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสรรหา กกต. 2 คน เพื่อให้ครบองค์ประกอบภายใน 90 วัน


จำนวนผู้ชม: 164    วันที่โพสต์: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:27 น.
Facebook

12ก.ค.61 - ประธาน สนช. ยืนยันผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ชุดใหม่ 5คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย โดยต้องแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน 15 วัน พร้อมเดินหน้าสรรหา กกต. 2คน เพื่อให้ครบองค์ประกอบภายใน 90 วัน

      ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวภายหลังจากที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 5คน จากทั้งหมด 7คน ว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560กำหนดให้ กกต.ทั้ง 5คน สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ แม้ว่าจะไม่ครบองค์ประกอบ 7คน โดยให้ถือว่า กกต. เท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กกต. จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับความเห็นชอบ 5คน ลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบันก่อน โดยต้องแสดงหลักฐานการลาออกแก่ประธาน สนช.ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันนี้ (12ก.ค.) หรือภายในวันพฤหัสบดีที่ 26ก.ค.นี้ หากผู้ได้รับการสรรหาไม่ยื่นหลักฐานการลาออกภายในกำหนดเวลา จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะต้องเริ่มการสรรหาใหม่ แต่หากบุคคลได้รับการสรรหาทั้ง 5คน แสดงหลักฐานการลาออกครบถ้วน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อให้มีการเลือกตำแหน่งประธาน กกต. 1คน และ 4คนที่เหลือเป็นกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5คนแล้ว ประธาน สนช. จะนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อให้มีการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป โดย กกต. ชุดเดิม จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ กกต. ชุดใหม่

      ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวถึงการสรรหา กกต. อีก 2 ตำแหน่ง ที่ว่างอยู่ ว่า คณะกรรมการสรรหา กกต. จะดำเนินการสรรหา กกต.เพิ่มเติมให้ครบองค์ประกอบ โดยมีกรอบเวลาในการสรรหา 90 วัน และจะเสนอให้ สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการสรรหาด้วยการทาบทามหรือไม่ เพราะต้องมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต. ที่มีนายชีพ  จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

มัณฑนา  ศรีเพ็ญประภา  /เรียบเรียง



ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา