กมธ.ศึกษาฯ สนช. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ มุ่งปรับโครงสร้างองค์กรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระดับสากล


จำนวนผู้ชม: 440    วันที่โพสต์: 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16:04 น.
Facebook

9 ส.ค.61 – คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ มุ่งปรับโครงสร้างองค์กรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้มีอิสระในการบริหารงานบุคคล และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระดับสากล

      คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลูกเสือ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิก สนช. คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือและสื่อมวลชน เข้าร่วม

      พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดเปิดการสัมมนาพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการปฏิรูปกิจการลูกเสือไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ”ว่า กิจกรรมลูกเสือ มีความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะพร้อมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรเข้าไปช่วยเหลืองานด้านความมั่นคง และงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งบุคลากรลูกเสือ สามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศได้หลายด้าน อาทิ การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ความเสียสละและความรักสามัคคี สร้างคนดีให้สังคม การป้องกันภัยยาเสพย์ติด การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการลูกเสือสามารถนำประเด็นเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันได้

      นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. กล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. .... ว่า กิจกรรมลูกเสือมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ แม้ปัจจุบันจะมี พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 บังคับใช้อยู่ แต่มีข้อจำกัดที่ทำให้กิจการลูกเสือไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ไม่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เอง และงบที่ได้รับจัดสรรก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น กมธ. ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการยกร่างกฎหมายลูกเสือฉบับใหม่ให้เหมาะสมและกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการสัมมนาครั้งนี้ กมธ.จะนำมาปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ก่อน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ด้าน นายปรเทพ สุจริตกุล คณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ กล่าวว่า ปัจจุบันกิจการลูกเสือมีทั้งลูกเสือภาคบังคับเป็นลูกเสือในโรงเรียน จำนวน 5 ล้านคน และลูกเสืออาสาสมัคร จำนวน 2,000 คน ขณะที่ค่ายลูกเสือทั้งหมด 133 ค่าย ใช้งานได้เพียง 9 ค่ายเท่านั้น และหลักสูตรยังขาดการพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสากล ขาดฐานข้อมูลบุคลากรลูกเสือ และขาดการพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดรายได้ ปัญหาเหล่านี้ทำให้กิจการลูกเสือเสื่อมถอยลง ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเลขานุการให้มีอิสระในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินผลการทำงาน ขณะที่ระดับปฏิบัติการ ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการลูกเสือจังหวัด และลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสำนักงานลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา