ประธาน กมธ.วิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ สนช. ย้ำ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ส่งผลคนพิการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์และช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


จำนวนผู้ชม: 260    วันที่โพสต์: 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14:39 น.
Facebook

10 ส.ค.61 – ประธาน กมธ.วิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ สนช. แถลงข่าวขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังที่ประชุมใหญ่ สนช. ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ชี้ ทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับคนปกติได้อย่างยั่งยืน

      นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวภายหลังที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นสมควรให้ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ให้รองรับกับการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกให้การรับรอง เพื่อให้คนพิการอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางความเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องด้านอื่น สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท หนังสือ ได้ตามความจำเป็นและตามประเภทของความพิการ รวมทั้งทำให้ไทยสามารถนำเข้าหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ที่มีการทำซ้ำหรือดัดแปลงในต่างประเทศ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่การเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนพิการเท่านั้น และต้องไม่เป็นการแสวงผลกำไร ซึ่งจะมีการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกฎหมายฉบับนี้จะทำให้คนพิการไทยได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงหนังสือและตำราเรียนต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ และช่วยลดช่องว่างทางการเรียนรู้ของคนพิการได้อย่างยั่งยืน

      นายมณเฑียร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) และกระทรวงพาณิชย์ ที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 4 เดือน และกระทรวงพาณิชย์จะต้องจัดทำประกาศกระทรวงเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา