ย้อนรอย(การ)เมืองไทย ตอนที่ 26 ตอน... สยาม - ล้านนา (ตอนที่ ๑)

จำนวนผู้ชม: 343    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.
Facebook

save ดาวน์โหลดคลิปนี้
 
ตอน... สยาม - ล้านนา (ตอนที่ ๑)
 
ไกรสิน อุ่นใจจินต์
นักโบราณคดีชำนาญการ ศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
 
แสวง มาละแซม
นักวิชาการอิสระ และอาจารย์พิเศษ
โครงการศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รางศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล
ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
***
 
วิทยากร
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ สัจกุล
 
บันทึกสยาม
ตอน... ประตูช้างเผือก

ผู้ดำเนินรายการ: วสุ แสงสิงแก้ว
วิทยากร: รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ สัจกุล


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา