โลกนี้ดำรงอยู่ไม่ได้ หากไม่มีน้ำ...ถึงเวลาที่รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติไทย ลงมือยกร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ... กฎหมายที่หวังจัดการน้ำในหลายด้าน แต่เป็นเอกภาพ

จำนวนผู้ชม: 110    วันที่โพสต์: 8 มีนาคม 2560 เวลา 12:02 น.
Facebook

               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  เพื่อจัดระบบ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ  เพราะที่ผ่านมาปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายด้าน  ถูกแก้ไขปัญหาโดยหลายหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ  ทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความเป็นเอกภาพ  ประกอบกับการจัดทำกิจกรรมและโครงการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และบางครั้งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ...

              การมาของกฎหมายทรัพยากรน้ำ  จึงเน้นการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา   บริหารจัดการ  บำรุงรักษา  ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ   สามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม   ควบคู่กับการวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ   ตลอดจนรองรับการจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติ  ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และที่สำคัญคือ จะมีการตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)  ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน   ทำหน้าที่ในการวางนโยบาย ติดตามและตรวจสอบ

                ประเด็น การวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ...เป็นหนึ่งประเด็นหลักที่ ถูกอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระรับหลักการ... สมาชิก สนช.   ได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่น่ากังกล  ว่าในหลายมาตราของร่างกฎหมายฉบับนี้   ส่อเค้าละเมิดสิทธิของประชาชน  โดยเฉพาะประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำสาธารณะ ที่รอนสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจน   ซึ่งรัฐบาลควรทำประชาพิจารณ์ เพื่อฟังเสียงประชาชนก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่    เพราะประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อปัญหาการบังคับการใช้กฎหมายในภายหลัง   ขณะเดียวกัน กระบวนการถาม – ตอบประชาพิจารณ์  ต้องวัดความเห็นของประชาชนได้จริง   

                แต่เมื่อมองในอีกทาง การเก็บค่าธรรมเนียมใช้น้ำสาธารณะก็อาจจะเป็นการป้องกันทางหนึ่ง  ทางรัฐบาลชี้แจงว่า นี่คือการป้องกันไม่ให้คนต้นน้ำใช้น้ำจนหมด  ซึ่งแน่นอนว่าหากน้ำถูกใช้จนไม่พอถึงปลายน้ำ   คนที่อยู่ปลายน้ำย่อมได้รับผลกระทบ

                การเก็บค่าธรรมเนียมใช้น้ำจึงถูกจับตา  ว่าจะมากพอที่จะป้องกันคนใช้น้ำจนหมดได้จริงหรือ   หรือจะกลายเป็นมากเกินไปจนกระทบกับประชาชนหรือไม่   หรือในขณะที่เอกชนเงินถึงก็อาจมีกำลังพอที่จะดึงน้ำในปริมาณมากไปใช้ได้อยู่ดีหรือไม่...  ซึ่งนั่นก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะอีกทางหนึ่งด้วย 

                และเมื่อว่าด้วยเรื่อง เอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ  เพราะในร่างกฎหมายฉบับนี้  ก็กระทบต่อกฎหมายเดิมอย่างน้อย 37 ฉบับ  และหน่วยงานที่มีอยู่เดิม   ซึงถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ต่อไป...

                                                               


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา