การเดินทางของร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สถาบันภูมิราชธรรม สู่เส้นทางการจัดตั้งศูนย์รวมศิลปะวิทยาการ ตามรอยพระราชปณิธานเหนือหัวรัชกาลที่9 ... ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 18 ธันวาคม 2559 เวลา 17:00 น.
Facebook

                  สภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สถาบันภูมิราชธรรม ในชั้นกรรมาธิการ  หลังรับหลักการเมื่อปลายปีที่แล้ว  ... สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้   คือการจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม  เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ... เป็นสถาบันที่น้อมนำพระปรีชาชาญและพระอัจฉริยภาพในทุกด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9   มาเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวิทยาการในทุกแขนง   และเทิดไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดการทรงราชย์ 70 ปี   

                  สถาบันภูมิราชธรรม จะมีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   ในพื้นที่ 436 ไร่  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ   ที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ส่วนรายได้ของสถาบันมาจากการอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  และ เงินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่จัดตั้งขึ้นเป็น “กองทุนภูมิราชธรรม”  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของสถาบัน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตลอดจนให้ทุนการศึกษา...โดยสถาบันมีอำนาจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามี 3 ชั้น  คือ ปริญญาเอก ปริญาโท  ปริญญาตรี และสถาบันอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรและอนุปริญญาชั้นต่างๆ   รวมทั้งมีอำนาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้

                  หลักสูตรของสถาบันภูมิราชธรรม มีทั้งระดับปริญญาและการฝึกอบรม  ต่อยอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียนสู่ชุมชน  เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติหาประสบการณ์จริง ที่บูรณาการกับคุณธรรม   มีการสอดแทรกแก่นหลักแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9    ศาสตร์พระราชา  และคุณธรรมของพระราชา  สู่การลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ...  สร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม   ...  ซึ่งปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลผู้ดำเนินงานในโครงการตามพระราชดำริ กว่า 4,600 โครงการ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ตรง  และชี้ได้ว่าหลักสูตรควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์จริง  ... และนอกจากการสร้างบัณฑิต  สิ่งสำคัญคือ  การสืบสานศาสตร์ของพระราชาไปสู่ชนรุ่นหลัง ดังนั้น  การสร้างเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างสถาบันภูมิราชธรรม และทุกสถาบันการศึกษา  เพื่อนำศาสตร์พระราชา เข้าไปสู่บทเรียนของทุกมหาวิทยาลัย  จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

                   ร่าง พ.ร.บ. สถาบันภูมิราชธรรมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระ 3   และจากนั้นเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว  สถาบันภูมิราชธรรม จะกำเนิดขึ้นเป็นคลังแห่งศาสตร์ของพระราชา  สืบสานศาสตร์ของพระราชาผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน  ที่มีอยู่เหนือเกล้าฯ  ของประชาชาติไทยไปในอนาคตกาลโดยไม่มีเวลาสิ้นสูญ  

                  สัปดาห์หน้า  มาพบกับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

.........................................................


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา