พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กฎหมายที่พลิกชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ด้วยหลักการ “พัฒนา” ให้ยืนได้ด้วยตัวเอง และหลีกพ้นจากการเป็นคนไร้ที่พึ่ง ... ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 147    วันที่โพสต์: 26 มีนาคม 2560 เวลา 17:10 น.
Facebook

                ย้อนกลับไปเมื่อ 10  มิ.ย. 2556  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในขณะนั้น ... กำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ  หลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้ว  แต่ด้วยเหตุผลการทางเมือง ทำให้การเดินทางของร่างกฎหมายต้องหยุดลง  แต่เป็นการหยุดเพียงชั่วคราวเท่านั้น  ....  

                ต่อมาในราวต้นเดือน ก.ย. 2557  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งได้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ....  ร่างพระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง จึงได้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติอีกครั้ง  ในวันที่  26 ก.ย. 2557... และนับเป็นเวลากว่า 2 ปี แล้ว ที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้  ... นับจากนั้น ชีวิตของบุคคลที่ถูกเรียกว่า เป็นคนไร้ที่พึ่ง จะมีโอกาสเริ่มต้นนับหนึ่งให้กับชีวิตของพวกเขาอีกครั้ง... 

                กฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ได้ออกแบบการทำงานของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ด้วยการ “พัฒนา”   เพื่อให้เขาเหล่านั้นยืนได้ด้วยตัวเอง ทัดเทียมกับบุคคลในสังคม ...  ในปี 2559 เจ้าภาพงานหลักอย่างกระทรวงพัฒนาฯ ได้ขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการหลากหลาย   ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ  การพัฒนาธัญบุรีโมเดล สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โดยเปิดอุทยานรีไซเคิลในสถานคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง  ให้เหมาะสมกับริบทของแต่ละพื้นที่  ... บ้านน้อยในนิคม  ที่จะนำคนไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมไปพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีการประเมินผล และหากมีความพร้อมแล้วก็จะคืนสู่ครอบครัวและชุมชน  แถมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนให้เป็นเงินตั้งตัว  ซึ่งทางศูนย์ฯ  จะติดตามดูแลเมื่อออกจากนิคมแล้ว ... และจากการที่กฎหมายให้สิทธิเขาเหล่านั้น ว่าจะ อยู่ หรือ ไม่อยู่  ในสถานคุ้มครองหรือไม่ก็ได้   จึงนำมาสู่การเปิด “บ้านมิตรไมตรี”  เพื่อขยายสวัสดิการให้กับคนไร้ที่พึ่งที่ไม่ต้องการอยู่ในสถานคุ้มครอง   ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่คนไร้ที่พึ่งในชุมชนต่าง ๆ นั่นเอง...

               ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของไทย เลือกที่จะบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่มีทั้งผู้แทนจากภาครัฐ  ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ร่วมกันทำงาน      เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับคนไร้ที่พึ่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ลดความเหลื่อมล้ำ  ด้วยหวังแก้ปัญหา “คนไร้ที่พึ่ง” อย่างยั่งยืน...แต่กระนั้น กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้และให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนไทยเท่านั้น  ส่วนคนต่างด้าวจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน  จากนั้นก็ส่งตัวกลับประเทศ

               เมื่อพูดถึงเรื่องการลดจำนวนคนไร้ที่พึ่ง .. ในแต่ละประเทศมีวิธีจัดการกับคนไร้ที่พึ่ง หรือคนไร้บ้านแตกต่างกันไป ...ในบางประเทศ เลือกที่จะใช้ไม้แข็ง ในการลดจำนวนของคนเหล่านี้  อย่างที่ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ได้มีความพยายาม ในการควบคุมพื้นที่ สำหรับจัดงานแจกอาหาร แก่คนไร้บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบของบ้านเมือง จนได้มีการตรากฎหมายออกมาควบคุมพื้นที่ในการจัดงานในที่สุด  และหากผู้ใดละเมิด   เจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมทันที ซึ่งชาวบ้านหลายรายเห็นว่ากฎหมายนี้เป็นข้อห้ามที่เลวร้าย  เพราะเหมือนกับเป็นวิธีที่ปล่อยให้คนไร้บ้านต้องอดตาย เพื่อลดจำนวน  ... แม้ว่าการควบคุมการเพิ่มขึ้นของ คนไร้ที่พึ่ง  จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่ต้องการ จากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้    แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ประเทศไทยเลือกที่จะใช้วิธี “พัฒนา” เพื่อแก้ปัญหาและลดจำนวนคนไร้ที่พึ่ง ...  

สัปดาห์หน้า มาติดตามร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับการปรับอำนาจหน้าที่นายทะเบียนและคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ   แก้ปัญหาสหกรณ์ทั้งระบบ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17 .00 น.

 

ภาพ   www.thaihealth.or.th

 


ผู้ดำเนินรายการ: ้เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา