ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค 2560 พรรษา ปัจจุบันสมัย ... เริ่มศักราช รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ... ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 408    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

              ...”ทรงพระราชดำริว่า สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติจึงมีพระราชการโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป”  

               ทันทีที่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้ เมื่อ 6 เม.ย. 2560 ... เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20  ในประวัติศาสตร์การเมือง 85ปีของไทย ...  ผลที่เกิดขึ้นต่อจากนี้  คือ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ซึ่งใช้มาประมาณสองปีเศษเป็นอันสิ้นสุดลง  ...คณะรัฐมนตรี  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง  ... ส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จะอยู่ต่อไปอีก 120 วัน  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  เพื่อจัดการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   ขณะที่มาตรา 44  และบรรดาประกาศ คำสั่งของ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ที่ออกไปแล้ว ยังคงมีผลใช้บังคับ

                การเดินหน้าประเทศ ต่อจากนี้ คือการวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ/ การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ ปี 2560  บัญญัติให้ต้องทำ  ซึ่งนั่นหมายถึง การบริหารประเทศโดยการเสริมสร้างความมั่นคงในทุกด้าน  รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  และแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย  พร้อมเตรียมการปฏิรูปประเทศ  เตรียมการด้านยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ     ขณะที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ต้องยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ   ให้แล้วเสร็จภายใน 8เดือน เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 2เดือน  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ 1 เดือน  ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายภายใน 90วัน

                ...”รัฐบาลไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้ง ว่าวันเลือกตั้งจะเป็นเมื่อใด/ เพราะยังไม่อาจกำหนดวันเริ่มต้นของแต่ละเหตุการณ์ได้ บัดนี้เราทราบเพียงวันเริ่มต้นนับหนึ่งของเหตุการณ์แรกคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ...ต่อจากนั้น เหตุการณ์อื่น ๆ ก็จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปตามลำดับ  อันที่จริงไม่ว่าใครก็ไม่อาจระบุวันเวลาชัดเจนได้...นอกจากคาดเดาว่าน่าจะเป็นเมื่อนั้นเมื่อนี้ขั้นตอนทั้งหลายจะเป็นดังที่เรียนมานี้ และไม่ได้เพิ่งมากำหนดใหม่ในวันนี้ หากแต่ทุกคนทราบมาตั้งแต่การออกเสียงประชามติแล้ว โดยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง ...สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ การเริ่มต้นนับหนึ่งของแต่ละเหตุการณ์เท่านั้น”... ความตอนหนึ่งของการแถลงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

                แม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะกล่าวว่า  รัฐบาลไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้ง ว่าวันเลือกตั้งจะเป็นเมื่อใด เพราะยังไม่อาจกำหนดวันเริ่มต้นของแต่ละเหตุการณ์ได้ ...  แต่กระนั้น ทันทีที่ประกาศใช้กฎหมายลูก 4 ฉบับแรก ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ก็จะเข้าสู่ห้วงเวลาของกระบวนการการเลือกตั้ง   ซึ่งต้องทำให้เสร็จภายใน 5เดือน   และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นและจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว  รัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ ก็จะส่งมอบภารกิจให้รัฐบาลใหม่  และสิ้นสุดการทำงานลง

                ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้   คือข่าวการเตรียมลาออกของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบางคน   เพื่อให้คุณสมบัติพร้อมสำหรับลงสนามเลือกตั้ง ที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้น ไปเกิน เดือน พ.ย. ปีหน้า ...  และเมื่อถึงช่วงเลือกตั้ง ในตอนนั้นประเด็นทางการเมือง คงอยู่ที่การจับตาผู้นำคนใหม่ในระยะ 5 ปีแรก ว่าจะมาจาก ส.ส.  หรือ มาจากคนนอก หลังจากที่บทเฉพาะกาลได้เปิดทางไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรคการเมืองที่มีอย่างน้อย 25 ที่นั่ง จากทั้งหมด 500 ที่นั่ง  ในสภา ... แต่ถึงกระนั้น   ไม่ว่าใครจะถูกเลือกให้เป็น  “ผู้นำคนใหม่” ... ผู้นั้นก็ต้องมาจากการเสนอชื่อโดยสภาผู้แทนราษฎร เท่านั้น ...


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา