ในเมื่อกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้อง ล้าสมัยไปแล้ว ก็ต้องยกเลิกไป แล้วยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนที่... และนั่น ทำให้เส้นทางของ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้เริ่มต้นขึ้น ... ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 112    วันที่โพสต์: 28 เมษายน 2560 เวลา 11:24 น.
Facebook

                   เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  ร่างกฎหมายนี้เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน เพื่อให้โครงสร้างระบบภาษีของประเทศเป็นสากล โดยได้คำนึงว่าต้องไม่เป็นภาระกับผู้มีรายได้น้อย  ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เพิ่มความรับผิดชอบให้กับธุรกิจขนาดใหญ่  แก้ปัญหาข้อด้อยของโครงสร้างภาษีเดิม  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี มีรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น  ... และด้วยความที่ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีหลักการใหม่และกระทบกับประชาชนในวงกว้าง   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงตั้งกรรมาธิการวิสามัญมากถึง 26 คน  ประกอบด้วย กรรมาธิการทุกคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มาศึกษาร่าง พ.ร.บ. นี้ และต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน

    ...“ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการใหม่ และเป็นทีกระทบประชาชนทุกคน แทบทุกคนในวงกว้าง  กรรมาธิการกิจการสภาฯ  จึงให้ตั้งกรรมาธิการจำนวนมาก และประกอบด้วยกรรมาธิการทุกคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย  ก็ขอให้กรรมาธิการชุดนี้  ได้ฟังความคิดเห็นโดยรอบด้าน ฟังความเห็นจากประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ”... ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าว

                  ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แบ่งการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการประกอบเกษตรกรรม กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 0.2 ของฐานภาษี , ที่ดินและบ้านที่พักอาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5 ,ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 2 และที่ดินรกร้างว่างเปล่า กำหนดฐานภาษีที่ร้อยละ 2 และจะเพิ่มร้อยละ 0.5 ทุก ๆ 3 ปี โดยมีเพดานภาษีสำหรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุดร้อยละ 5

    ทางรัฐบาลย้ำว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการจำกัดการถือครองที่ดิน  แต่เป็นในลักษณะที่ว่าใครถือครองใช้ประโยชน์มากก็ต้องจ่ายภาษีมาก และถือแล้วไม่ใช้ประโยชน์ก็จะยิ่งเสียภาษีสูงขึ้นไปอีก เพื่อเกิดการกระตุ้นให้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป    ซึ่งรายละเอียดในร่างกฎหมายยังคงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในชั้นกรรมาธิการได้  มีเวลาพอก่อนถึงเวลาบังคับใช้ในปี 2562

    ...”คนที่ปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า หรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควร จะต้องเสียอย่างน้อยตามผู้ประกอบพาณิชย์และอุตสาหกรรม และถ้ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องอีกก็จะเพิ่มทุก 0.5 % ทุก3 ปี จนกระทั่งเต็มเพดานประมาณ 5 % อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดให้กับผู้ที่มีที่ดินที่ถือครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น เร่งให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย  เพราะฉะนั้นใครถือครองมากก็ไม่ได้มีข้อจำกัด เพียงแต่ว่าถือมากก็ต้องจ่ายมาก ใครถือมากจ่ายมาก แล้วถ้าเกิดว่าถือแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ อันนี้จะยิ่งไปกันใหญ่ ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นในเรื่องของการเรื่องยกเว้น งดเว้น ต่าง ๆ ภัยแล้ง ภัยพิบัติ ตรงนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแล้ว กรณีที่มีเหตุเสียหายลักษณะเป็นการพ้นวิสัยในปีใดปีหนึ่ง ปีนั้นขอยกเว้นต่อ อปท. ที่ตัวเองมีที่อยู่อาศัยหรือที่การเกษตรในพื้นที่ได้”... ความตอนหนึ่งที่นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ในการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                  สัปดาห์หน้ามาพบกับ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  เพิ่มโอกาสจ้างงานผู้สูงอายุ และผู้พิการ  กำหนดนายจ้างจ่ายค่าชดเชย ใน 30 วันหลังลูกจ้างใช้สิทธิเกษียณอายุ  ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17 .00 น.

 

ภาพ   www.sorbdee.net


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา